Tài khoản Gmail - Google Account

Giá: 3,000 VNĐ

Tài khoản Google Adsense - New - Duyệt HSTT

Giá: 25,000 VNĐ

Tài khoản Google Adsense - New + Duyệt Web, Kèm Website

Giá: 1,500,000 VNĐ

Tài khoản Google Adsense - Pin + Duyệt Web, Kèm Website

Giá: 4,000,000 VNĐ - 6,000,000 VNĐ

Tài khoản Google Adsense - Pin Pay + Duyệt Web, Kèm Website

Giá: 8,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ